urochordata : Urochordata: Urochordata относится к группе хордовых, состоящих из оболочников. - debbiebissett.com

Urochordata: Urochordata относится к группе хордовых, состоящих из оболочников.

Подтипы Urochordata и Cephalochordata - две морские формы хордовых, которые имеют различное развитие по отношению к хорде и нервному шнуру. Хорда и нервный шнур у Urochordata наблюдаются только на личиночной стадии, тогда как у Cephalochordata они наблюдаются на протяжении всей взрослой жизни. Наличие характерных для хордовых глоточных щелей наблюдается в обоих подтипах.

Urochordata — Uro·chor·da·ta (u″ro kor daґtə) [Gr. oura tail + L. chorda string] a subphylum of chordates intermediate between the invertebrates and true vertebrates, including the sea squirts and their allies, the members of which have a saclike… …   Medical dictionary

2. Larvacea received their name because the adults retain larval characteristics similar in some way to the ascidian tad­pole with its tail and trunk. The general resemblance of adult larvaceans to asci­dian tadpoles suggests that larvaceans may be neotenous form.

1. Что такое Урочордата - определение, характеристики, структура 2. Что такое цефалохордата - определение, характеристики, структура 3. Каковы сходства между Urochordata и Cephalochordata - Краткое описание общих черт 4. В чем разница между Urochordata и Cephalochordata - Сравнение основных различий

Urochordata: Ночевая хорда урочищ может быть идентифицирована только в задней части тела.

Личинка хордалылар теңіздерде тіршілік етеді. Оларға ацидиялар, сальпылар және аппендикулярлар жатады. Олардың басқа хордалылардан айырмашылығы ересек хордалыларда хорда мен нерв түтіктері бомайды, керсінше личинкалық дәуірінде типтің барлық негізгі қасиеттері анық көрінеді. Личинкалық дәуірінде желбезек, хорда және нерв түтіктері болады. Ғылымға шамамен 1,5 мың түрі белгілі. Көпшілігі су түбінде бір жерге бекініп жеке немесе колониальды түрде бірнешеуі бірігіп тіршілік етеді. Ал кейбіреулері еркін жүзіп жүріп тіршілік етеді. Олар барлық жерге таралған, тек теңіздің тұщы жерлерінде кездеспейді. Көпшілік түрлері тропикалық және субтропикалық теңіздерде тіршілік етеді. Дене пішіндері қапшық немесе бочка тәрізді. Бұлардың денесі туника деп аталатын ерекше қалың қабықпен қапталған. Туниканың қорғаныш маңызы зор, ол бір жерде отырып тіршілік етуіне байланысты пайда болған.

1. Обзор и основные отличия 2. Что такое урохордовые 3. Что такое головнохордовые 4. Сходства между Urochordata и Cephalochordata 5. Сравнение бок о бок - Urochordata и Cephalochordata в табличной форме 6. Резюме

All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional.

Urochordata и Cephalochordata являются подтипами Chordata. В ключевое отличие между Urochordata и Cephalochordata основывается на их расширении хорды. У Urochordata хорда расширяется к задней части, о

Нерв жүйесі ауыз және клоака сифондарының аралығында орналасқан. Нервтері қуыс емес. Нерв жүйесі нашар дамыған. Жұтқыншақтың үстінде жатқан кішкентай ганглиядан денеге бірнеше нерв талшықтары тарайды. Сезім мүшелері жетілмеген . Өте жүқа еттері қапшығы бар.

1. The body of the adult is covered by a tunic (hence named Tunicata). The tunic is composed of a protein tunicin and a polysaccharide similar to plant cellulose.

Хордата относится к типу животных, характеризующемуся наличием глоточных разрезов жабер, хорды, спинного, полого, нервного шнура и постанального хвоста. Три подфилы типа хордовых - это Urochordata, Cephalochordata и Vertebrata. Поэтому ближайшими родственниками позвоночных являются урохордаты и цефалохорды. И урохордаты и цефалохорды называются protochordates, Urochordates - более близкая группа к позвоночным животным, в то время как cephalochordates более тесно связаны с иглокожими. главное отличие между Urochordata и Cephalochordata является то, что Urochordata состоит из хорды, вытянутой в области головы, тогда как Cephalochordata содержит хорду в задней области тела.

Urochordata и Cephalochordata являются подтипами Chordata. В ключевое отличие между Urochordata и Cephalochordata основывается на их расширении хорды. У Urochordata хорда расширяется к задней части, образуя хвост на личиночных стадиях. У Cephalochordata хорда простирается до передней части.

To say that our vertebrate ancestors resembled tunicates is not to say that those ancestors were tunicates. Modern-day tunicates have had 500 million years to evolve since the days of the ancestors they share with vertebrates. Conceivably, then, protovertebrates did not have an adult form like that of the tunicate, and this adult form evolved later. Without fossil evidence of the earliest vertebrates, it may never be known whether or not they resembled tunicate adults.

Hay tres biotipos o formas biológicas que coinciden con las tres clases en que se suelen clasificar: